Hanukkah celebration at Beit Simcha

Hanukkah celebration at Beit Simcha

time 10:30 am

December 24, 2022